, , ,

Икономик АнтиМухъл Против плесени, фунги и зелени отлагания, 500ml.

10.00 лв.

Икономик Анти Мухъл
Против плесени, фунги и зелени отлагания
Разрешение за пускане на пазара: № 2570-1/01.07.2019
Свойства и предимства

 • Биоциден препарат за отстраняване на отлагания от плесен и мухъл върху различни повърхности (стени, тавани, плочки, подови настилки, мебели, тъкани).
 • Отстранява зелени отлагания в оранжерии плувни басейни, СПА центрове и др.
 • Без неприятната и задушаваща миризма на хлор.
 • Без избелващ ефект.
 • Дезинфекцира и унищожава спорите и прекратява тяхното развитие за дълго време.

Указания за употреба:

  • Разклатете преди употреба.
  • Напръскайте или намокрете с препарата.
  • Изчакайте 5-10 минути и тстранете плесента или зелените отлагания със суха или влажна кърпа, или отмийте с вода.
  • При необходимост повторете процедурата.

Вид: Прозрачна течност.
Активно вещество: Дидецилдиметиламониев хлорид – 2.00 %
Сигнална дума: Внимание
Предупреждения за опасност:
H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

Препоръки за безопасност:
Р102 Да се държи далече извън обсега на деца.
Р262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
Р270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
Р281 Да се използват лични предпазни средства.
Тел. за спешни случаи: Кл. токсикология Пирогов 02 915 3233
Категория на потребителя: професионална
Съхранение: Да се съхранява в оригинална плътно затворена опаковка в сухо и добре проветрявано помещение. Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.
Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухо и проветриво помещение.
Третиране на отпадъците: Изхвърлете празната опаковка на определените за това места.

Shopping Cart